Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Почетна

 
 
Формирање електронског регистра старe и реткe библиотечке грађе као културног добра од изузетног значаја покренуто је као пројекат Народне библиотеке Србије и Министарства културе Републике Србије са циљем да се омогуће модернизација и даљи развој система заштите културних добара у Републици Србији. Уз Народну библиотеку Србије, која је носилац пројекта, предвиђено је активно учешће свих ималаца културна добара, како би подаци о њима били у целини доступни свим корисницима.
 
 
 
 
 
Према некадашњој важећој правној регулативи (Закон о културним добрима из 1994. и Правилник о регистрима старих и ретких књига из 1996.), проглашено je укупно 2268 наслова старих књига за културна добра од изузетног значаја, која чине полазну информационо-документациону базу података о културним добрима у регистру. Током 2011. изгласан је нови Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, док су 2013. донесена следећа подзаконска акта: Правилник о ближим условима и начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе, Правилник о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе, Правилник о садржини и начину вођења регистра категорисане старе и ретке библиотечке грађе и Решење о одређивању библиотека које обављају послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе. Предлози за проглашавање културних добара од изузетног значаја настали су као резултат дугорочних истраживања и проучавања писаних и штампаних старих и ретких књига, како стручњака Народне библиотеке Србије тако и других одговарајућих научних и културних установа. Подаци се могу претраживати према аутору, наслову, хронолошки, према месту чувања и институцијама. Поред основних података (редни број, наслов, место и време настанка, место чувања и ознака под којом се чува), дати су и детаљни подаци о сваком културном добру: податак о томе да ли је у питању део или потпун примерак; податак о материјалу (папир, пергамент); број листова и величина; писмо или језичка редакција; податак о заставицама, иницијалима, рукописним записима или рукописним додацима за штампане књиге; затим, податак о повезу, примењеној заштити и микрофилмској сигнатури (уколико је књига микрофилмована).
 
 
 
 
 
Како би се олакшало перманентно ажурирање података о културним добрима и њихово умрежавање, на сајту се објављују сва потребна упутства и документа неопходна за правилно и уједначено вођење регистра, укључујући и правну регулативу и документацију о проглашеним културним добрима у Службеном гласнику РС.
 
 
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе